RADA PAR PARADA vol.4 - Turniej Warhammer Fantasy Battle 6th ed
Warhammer Fantasy Battle 6th ed Tournament

RADA PAR PARADA vol.4

Format:
Turniej par, 2 * 1250 pts. Gramy 3 bitwy, scenariusz Pitched Battle.

Format:
Doubles tournament, 2 * 1250 pts. 3 battles per team, Pitched Battle scenario.

Strona na facebook wydarzenia:
RADA PAR PARADA VOL.4

Facebook event page:
RADA PAR PARADA VOL.4

Termin i miejsce:
27 maja 2023
KONSTANCIŃSKI DOM KULTURY
Adres: ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna
facebook

Date and place:
May 27th, 2023
KONSTANCIN COMMUNITY CENTRE
Address: ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna
facebook

Sponsorzy nagród | Sponsors of prizes :

Zasady:
Warhammer Fantasy Battles 6th edition ArmyBuilder, RB, errata, annual FAQ, FAQ armijne.

Zawodnicy zgłaszają się parami. Termin nadsyłania rozpisek i zdjęć armii - na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem imprezy na adres contact@battle-reports.org

Rules:
Warhammer Fantasy Battles 6th edition Army books, RB, errata, annual FAQ, Army FAQs.

Players compete in pairs. Army lists and army photos must be sent in to contact@battle-reports.org at least 14 days before the event.

Uściślenia co do grania w parach:
- nie można dublować armii,
- nie można dublować magicznych przedmiotów poza dispell scroll / power stone,
- nie można rzucać czarów/strzelać w jednostki sojusznicze,
- nie można brać Ld od bohaterów z sojuszniczej frakcji, ani dołączać bohaterów do oddziałów sojusznika,
- sztandar armii sojuszniczej nie daje przerzutów drugiej armii,
- nie można korzystać z kości power'a generowanych przez sojuszników. Bazowe 2 kości można wykorzystać dowolnie,
- oddziały sojusznicze dla celów psychologii(panika, itd.) i proximity liczą się jak jednostki własne.

Clarifications regarding playing in pairs:
- both team members cannot choose the same army,
- you cannot double magic items, except dispell scrolls/power stones,
- you cannot cast spells/shoot at allied units,
- you cannot test against the Leadership of allied heroes, characters cannot join allied units
- an army battle standard bearer of the allied army (if present) does not give the second army’s units re-rolls,
- wizards cannot use power dice generated by allies. The 2 basic dice can be used freely by both armies,
- for psychology (panic, etc.) and proximity purposes, allied units count as own units.

Ograniczenia:
- korzystamy z najnowszych podręczników 6ed,
- nie wystawiamy specjalnych bohaterów,
- nie wystawiamy armii z SoC, ani dodatkowych army listów,
- nie korzystamy z jednostek DoW, chyba że jest to pełna armia DoW,
- korzystamy z trial rules do lorów magii z chronicles 2004,
- korzystamy z mutacji chaosu z chronicles 2004 - wliczają się do limitu magicznych przedmiotów i muszą być odwzorowane na modelu.

Dodatkowe interpretacje zasad znajdują się pod adresem: http://www.fallensun.pl/forum_topic.php?nr=23

Limitations:
- we use the latest 6ed army books,
- we do not field armies from SoC, nor any additional army lists,
- we do not field special characters,
- we do not use DoW units, except in a full DoW army,
- we use trial rules for lore of magic from chronicles 2004,
- we use the chaos mutations from chronicles 2004 - they count towards the limit of magic items and must be represented on the model.

Additional interpretations of the rules can be found at: http://www.fallensun.pl/forum_topic.php?nr=23

Wpisowe:
140zł od pary. Uwaga! Ze względu na wymagania Domu Kultury i organizacyjne wpisowe jest płatne z góry na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem imprezy na konto Domu Kultury.
UWAGA! LIMIT UCZESTNIKÓW TO 20 PAR!
Dane do przelewu:
Przelew z opisem "Turnieju Gier Bitewnych 27.05 - Imię i nazwisko uczestników" proszę robić na rachunek bankowy KDK: Bank Spółdzielczy O/Konstancin- Jeziorna nr 04 80020004 0200 1544 2002 0112

Entry fee:
PLN 140 per pair. Attention! Due to the requirements of the Community Centre, and to ease the process of organisation, payment has to be made at least 21 days before the event into the account of the Cultural Centre.
ATTENTION! LIMIT OF PARTICIPANTS IS 20 PAIRS!
Bank transfer details:
Please title the transfer "Turnieju Gier Bitewnych 27.05 - Name and surnames of both participants". Please make the transfer into the following bank account: KDK: Bank Spółdzielczy O / Konstancin-Jeziorna PL04 80020004 0200 1544 2002 0112

Wymagania:
Full Painted + NoProx + WYSIWYG. Osób które nie brały udziału we wcześniejszych rozgrywkach Oldhammerowych mają obowiązek przesłać zdjęcia swoich armii w celu weryfikacji.

Uczestnictwo oznacza automatyczną zgodę na publikację zdjęć swoich figurek/osoby w galerii imprezy oraz na stronach domu kultury jak i powiązanych.

SUPER ISTOTNE!!! Kawa będzie z kapsułek - prosiłbym o przyniesienie ze sobą swoich kubków i łyżek!

Requirements:
Fully Painted + No Proxy + WYSIWYG. Players who have not participated in earlier Oldhammer events are required to send photos of their armies for verification..

By participating you agree to the publication of photos of your miniatures / all contestants in the event gallery and on the pages of the Community Centre, as well as related ones.

SUPER IMPORTANT !!! Coffee will be from capsules - you should bring your own mug and a spoon!

System punktacyjny liczymy w/g tabelki z uwzględnieniem: (Zwycięzca - Przegrany)
Różnica w małych punktach Duże punkty

We use the following scoring system: (Winner - Loser)
Difference in small points. Big points

0 - 309 10:10
310 - 619 11:9
620 - 929 12:8
930 - 1239 13:7
1240 - 1549 14:6
1550 - 1859 15:5
1860 - 2169 16:4
2170 - 2479 17:3
2480 - 2789 18:2
2790 - 3099 19:1
3100+ 20:0

Punkty karne tabeli:
-1 punkt brak kostek/linijek akcesoriów do gry,
-1 punkt brak papierowego AB, (może być ksero),
-1 punkt za nie przysłanie rostera w terminie,
-1 punkt za brak movement tray’ów dla oddziałów piechoty
-x punktów za przeciąganie bitwy

Niepomalowane modele lub takie z brakiem wysiwyg'u - ściągamy figurki ze stołu. (Koniecznie, ustal przed turniejem wysiwyg jeśli masz choć najmniejsze wątpliwości, tak samo z malowaniem).

Penalty points:
-1 point no dice/ tape measures / accessories for the game,
-1 point no paper AB, (can be photocopied),
-1 point for not sending the roster on time,
-1 point for a lack of movement trays for infantry units,
-x points for dragging out the battle

Unpainted models or those without wysiwyg - will be taken off the table. (If you have any doubts whether a miniature meets the wysiwyg/painting requirements - send photos of it before the tournament).

Nagrody:
Przewidziane są nagrody rozlosowane wśród uczestników.

Awards:
There are prizes drawn among the participants.

Plan imprezy / Event plan:
8:00 - 11:30 - 1 bitwa / 1st battle
11:40 - 15:10 - 2 bitwa / 2nd battle
15:20 - 18:50 - 3 bitwa / 3rd battle
19:00 - rozdanie nagród i zakończenie imprezy / drawing of prizes and closing of the event

Uczestnicy: WPŁATA / ROZPISKA | Participants: PAYMENT / ROOSTER
1] Jarek Westermark / Maksymilian Szyc
2] Bartosz Pawłowski / Jakub Jesiotr
3] Piotr Ludwiniak / Przemysław Powierza ( + / - )
4] Jakub Serafin / Janusz Zemanek
5] Andrzej Budziński / Joseph Bain
6] Adam Kaźmierczak /
7] Krzysztof Kazimierski
8] Dawid Zadrożny / Jakub Zarecki
9] Jakub Wróblewski / Maciej Wróblewski
10] Jimmy Henriksson / Niklas Meurke
11] Viktor Söderberg / Christer Ersson
12] Kamil Śmigielski / Szymon Sowiński
13] Adam Mikulski / Witek Matusiak
14] Andrzej Pieczyński / Mikołaj Tabor
15] Przemysław Szymusik / Robert Zaborowski ( + / - )
16] Przemysław Ziemkiewicz / Marcin Seroczyński
17] Przemyslaw Preiss / Tomasz Kmiotek
18] Mateusz Kornes /
19] Michał Bukowski / Michał Jarząbek ( + / - )
20] Michał Stefaniak / Kornelia Kowal

Challenge/Paringi do 1 bitwy / Stół: | Challanges / Pairs for the 1st battle / Table:
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
9]
10]